Ευνόστα
Αθανασίου Ϛαγειρίτου
ΩΓΥΓΙΑ

ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΓ'.

Περί των Νυμφών

.

ΡΙΖ'. Ε υ ν ό ϛ α.
Νύμφη της Βοιωτίας εν τη Τανάγρα, και τροφός του απ' αυτής ονομασθέντος Ευνόϛου · Ενταύθα λέγει ο Πλούταρχος, οτι ο Εύνοϛος ούτος ήτον υιός του Ελιέως υιού του Κηφισού, και της Σκιάδος, και νέος ωραίος, σώφρων και δίκαιος.
Τούτον ηγάπησε μία θυγάτηρ του Κολωνού και εξαδέλφη αυτού Όχνη καλουμένη. Επειδή δε απέρριψε με λοιδορίαν το ζήτημα αυτής, λέγων οτι θέλει το φανερώση εις τους αδελφούς αυτής, διότι είχε και τρεις αδελφούς, Έχεμον, Λέοντα και Βουκόλον ονομαζομένους, προφθάνει αυτή και τον κατηγορεί προς εκείνους, οτι εκείνος εβίαζεν αυτήν. Όθεν, ενεδρεύσαντες εφόνευσαν τον Εύνοϛον.
Ο δε Ελιεύς εφυλάκωσεν αυτούς δια να τους τιμωρήση.
Τότε η Όχνη μετανοήσασα, και θέλουσα να ελευθερώση και τους αδελφούς αυτής, και εαυτήν εκ της λύπης του έρωτος, λέγει προς τον Ελιέα πάσαν την αλήθειαν.
Ο δε Ελιεύς λέγει την υπόθεσιν προς τον Κολωνόν, ος τις, φαίνεται, οτι ήτον αδελφός αυτού, αν και οι μυθολόγοι δεν αναφέρουσι τοιαύτα τέκνα του Κηφισού. Ο δε Κολωνός έκρινε, να αθωωθούν οι υιοί αυτού.
Η Όχνη όμως έπεσεν από τινος υψηλού μέρους και εφονεύθη.
Ούτως εμελώδησεν η Μυρτίς ποιήτρια της Ανθηδόνος, περί τούτων, ως λέγει ο Πλούταρχος.

Ο δε Κλείδαμος άνθρωπος επιφανής, λέγει, ότι ετίμησαν τον Εύνοϛον οι Ταναγραίοι, αφιερώσαντες και Ηρώον και Άλσος Ιερόν εις αυτόν, και άβατον εις τας γυναίκας, ώϛε, ότε συνέβαινε σεισμός, ή άλλο τοιούτον Διοσημείον, οι Ταναγραίοι εξέταζον, μήπως εισήλθε γυνή εις το άβατον εκείνο, και δια τούτο εγίνοντο τα σημεία ταύτα. Και πολλάκις είδον τον Εύνοϛον ερχόμενον εις την Θάλασσαν να λουσθή, επειδή εισήλθε γυνή εις το Τέμενος, και εμίανε και το Ιερόν και αυτόν Ταύτα έλεγε και ο Διοκλής εις το περί Ηρώων σύνταγμα αυτού, κατά την μαρτυρίαν του Πλουτάρχου.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License