Γεωργιάδης Τίτος

Γεννήθηκε στη Λιάτανη το 1839.
Δημοδιδάσκαλος Β΄1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License