Ιωάννου Αντώνιος

Ιωάννου Αντώνιος

Υπηρέτησε σε όλο το διάστημα του αγώνα την πατρίδα στρατιωτικώς. Τελευταία κατατάχθηκε στη Χιλιαρχία του Βάσου Μαυροβουνιώτη, πεντακοσιαρχία Γιάννη Κλίμακα, εκαντοταρχία Στάμου Μαυροδήμου. Σε αίτησή του δηλώνει ότι είναι γραμμένος στα μητρώα της παραπάνω χιλιαρχίας. Η επιτροπή τον κατέταξε στις τάξεις των στρατιωτών.
(Αριθμός Μητρώου: 3198)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License