Πηγές Ονόματος

Στις παρακάτω εκδόσεις συναντήσουμε το όνομα του χωριού μας για το αντικείμενο που πραγματεύονται καθεμία από αυτές.

 • American Aid to Greece: A Report on the First Ten Years Των C. A. Munkman σελίδα 165-166 Έκδοση 1958
 • Greece: Handbook for Travellers Των Karl Baedeker (Firm), Karl Baedeker σελίδα 181-182-183 Έκδοση 1894
 • Pausanias's Description of Greece Των Pausanias, James George Frazer σελίδα 77 Έκδοση 1898
 • The Century Των Bim Sherman σελίδα 912 Έκδοση 1930
 • The Annual of the British School at Athens Των British School at Athens σελίδα 154 Έκδοση 1895
 • Handbook of the Greek Collection Των Gisela Marie Augusta Richter σελίδα 79 Έκδοση 1953
 • Ronald Burrows: A Memoir Των George Glasgow σελίδα 123 Έκδοση 1924
 • Blätter für literarische Unterhaltung σελίδα 65 Έκδοση 1837
 • Travels in Northern Greece, William Martin Leake
 • Λαογραφική Συλλογή Πανεπιστημίου Αθηνών καταγραφή Φιλολόγου Ευτυχίας Σύρμα.
 • Ανέκδοτα έγγραφα αφορώντα εις την οριστικήν απελευθέρωσιν της Ανατολικής χέρσου Ελλάδος. Ηλία Παπαθανασόπουλου.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License